Kadra - ośrodek_NEV

Przejdź do treści

Kadra

KADRA ZDOREWiR

Nieprzerwanie od 1992 roku zajmujemy się edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprwnością sprzężoną oraz realizujemy kompleksową, wielospecjalistyczną rehabilitację i zindywidualizowaną terapię dzieci i młodzieży. Nasza kadra to zespół specjalistów, którzy we wzajemnej współpracy w kompetenty sposób "spoglądają" na indywidualne potrzeby każdego wychowanka i pacjenta.

DYREKTOR ZDOREWiR

   mgr Aneta Janiec


Z-ca dyr. ds. pedagogicznaych
mgr Małgorzata Kowalczyk

Z-ca dyr. ds. medycznych
Marek Świerczyński

Kierownik Działu Obsługi
Dorota Kozieł

Kierownik Działu Pomocniczego
Izabela Ziaja

Pielęgniarka Koordynująca
Maria Łokieć
  
Dział Pedagogiczny


  
mgr Małgorzata Kowalczyk – zastępca dyrektora ds pedagogicznych, oligofrenopedagog, pedagog specjalny
ukończone kursy: kurs języka migowego I i II stopnia, surdopedagogika   tyflopedagogika, zarządzanie oświatą, Klucz do uczenia się.

mgr Klaudia Gniełka – oligofrenopedagog
ukończone kursy: Terapia behawioralna, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Klucz do uczenia się, wstęp do Sensoplastyki.

mgr Katarzyna Janoszka – oligofrenopedagog
ukończone kursy: Terapia behawioralna.

mgr Magdalena Kompała – pedagog specjalny, plastyk

mgr Katarzyna Kwinta-Lukoschik – muzykoterapeuta, oligofrenopedagog
ukończone kursy: Muzyka w działaniach terapeutycznych, warsztaty terapii przez ruch, Zabawy muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – metoda Bati Strauss, Zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolu.


mgr Weronika Panek – oligorenopedagog, pedagog specjalny
ukończone kursy: pedagogika zabawy Klanzy, Sztuka i edukacja, edukacja przez sztukę, Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP, Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC), TUS dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, TUS w indywidualnej terapii terapeutycznej.

mgr Anna Piech – oligofrenopedagog, trener TUS
ukończone kursy:  Terapia behawioralna, Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu,  Arteterapia dla każdego, język migowy, Diagnoza i planowanie terapii dziecka z autyzmem, Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP, szkolenie trenera TUS dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Katecheta

mgr Dorota Pyka - oligofrenopedagog
ukończone kursy: Warsztaty terapii przez ruch, Klucz do uczenia się, Czynnościowe i organiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju mowy. Diagnoza i terapia, metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J.Cieszyńskiej.


mgr Elżbieta Szudlo – oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy
ukończone kursy: metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, wstęp do Sensoplastyki, Terapia ręki I  i II stopnia.

mgr Karolina Śnietka – oligofrenopedagog
ukończone kursy: Wstęp do sensoplastyki, terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży (surdopegagogika, tyflopedagogika, pedagogika lecznicza, całościowe zaburzenia neurorozwojowe, socjoterapia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), TUS dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

mgr Monika Wosz – oligofrenopedagog, logopeda i glottodydaktyk
ukończone kursy: stymulowanie rozwoju psychofizycznego dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, Terapia behawioralna, Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy, Klucz do uczenia się, Integracja Sensoryczna I i II stopnia, wstęp do Snesoplastyki, Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej.

mgr Aleksandra Ziętek – oligofrenopedagog
ukończone kursy: wstęp do sensoplastyki, Terapia ręki I i II stopnia, twórcze zajęcia dla osób                    z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Rehabilitacja:
lic. Marek Świerczyński –  fizjoterapeuta,
 
Ukończone kursy:

NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby, Kinesiology-Taping,
Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego niemowląt z zaburzeniami
ruchowymi pochodzenia ośrodkowego”
 
 
mgr Dorota Zelent – Specjalista fizjoterapii,

Ukończone kursy:
PNF, Kinesiology -Taping
 
 
mgr Małgorzata Maliniecka – fizjoterapeuta,
 
Ukończone kursy:
NDT-Bobath, SI IIo , PNF FITS, Rehabilitacja
w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy, Diagnoza i Terapia neurorozwojowa
niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.  
605 089 300
 
 
mgr Beata Kruplin – fizjoterapeuta, Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej
 
Ukończone kursy:
PNF, FED, Stymulacja i wygaszanie odruchów
wg. Sally Guddard – program podstawowy, SI Io.
505 245 508
 
 
mgr Iwona Flak – fizjoterapeuta,
 
Ukończone kursy:
 
Terapeuta nerorozwojowa  NDT-Bobath Baby Sensory Babies,  NDT-Bobath , PNF podstawowy, PNF rozwijający, Kinesiology-Taping,
Rehabilitacja  w zaburzeniach rozwojowych niemowląt (0-12 m.), Diagnoza i terapia  neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi,  Zniekształcenie Statyczne Ciała u dzieci i młodzieży ,
Analiza rozwoju ruchowego dziecka w pierwszym roku życia
Syndrom KISS Cz.1 i 2
  881 202 007
 
 
mgr Adam Wikarek  - fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej,  masażysta.

Ukończone kursy:

Trojpłaszczyznowa korekcja skolioz met. L. Schtoth, FITS,
Diagnostyka i podstawowe zasady leczenia zachowawczego akolioz idiopatycznych.
terapia manualna wg Ttypaldosa D.O.,
Leczniczy masaż Tensegracyjny
 
lic. Patryk Wyszyński -  fizjoterapeuta,
 
Ukończone kursy:
 
Terapeuta NDT-Bobath, Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych wg. Masgutowej  
500 291 883
 
 

mgr Aleksandra Kłosińska - fizjoterapeuta, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Ukończone kursy:
Stymulacja i wygaszanie odruchów wg  Sally Goddart program podstawowy,
terapia manualna w pediatrii, Kinesiology-Taping,


mgr Marta Wawrzyńczok - fizjoterapeuta, Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej , oligofrenopadagog

Ukończone kursy:

PNF, Kinesiology-Taping,

mgr Aleksandra Nowak - fizjoterapeuta, doktorantka Śląskiego
Uniwesytetu Medycznego w Katowicach, Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, masażysta (technik masażysta)

Ukończone kursy:
NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby, SI Io, Kinesiology-Taping,
Terapia Ręki  Io oraz  IIo  Fizjoterapia dziecka ryzyka ,
Terapia czaszkowo - krzyżowa I oraz II modułu.
Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci
na podstawie neurofizjologicznych - metod "Zukunft- Huber"
600620503

mrg Ewelina Gulik -  fizjoterapeta

Ukończone kursy:
NDT-Bobath dla dorosłych,
trening  mięśni dna miednicy, fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca,
fizjoterapia uroginekologiczna z rekomendacją PTUG, kompleksowa terapia blizny,
kompleksowa terapia rozejścia MPB,
diagnoza i terapia w neurologii, terapia manualna, suche igłowania.  

Psycholodzy

mgr Kinga Wawrońska-Kolonko – psycholog, terapeuta dzieci z autyzmem, kierownik działu

ukończone kursy: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, Diagnoza inteligencji dzieci z wykorzystaniem dostępnych w Polsce narzędzi diagnostycznych, uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z elementami integracji sensorycznej, Terapia neurotaktylna, Neuropsychologia kliniczna dziecka „Teoria i praktyka”, Systemowa terapia rodzin.


mgr Agnieszka Mikulska – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

ukończone kursy: Terapia kognitywna metodą Instrumental Enrichment I., Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Dyscyplina pozytywna, Diagnoza inteligencji dzieci z wykorzystaniem dostępnych w Polsce narzędzi diagnostycznych, uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka z niepełnosprawnością, Terapia neurotaktylna,  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.


mgr Anna Gierad-Haida – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

ukończone kursy: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Terapia rodzin, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.


mgr Barbara Bartecka – psycholog

ukończone kursy:  Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu,  Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, w tym osób ze sprzężoną niepełnosprawnością,  Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego,  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - postępowanie terapeutyczne.


Dział Logopedyczny

mgr Aneta Kołodziej -  neurologopeda, surdologopeda , kierownik działu

Ukończone kursy:

Neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno- terapeutycznego
w świetle Koncepcji NDT- Bobath SLT.
Dysfagia – problemy diagnozy i terapii neurologopedycznej.
Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny.
Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym.
Dziecięce problemy laryngologiczne w praktyce logopedycznej.
Budowanie systemu językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią (SLI) –
prowadzący prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska – Rożek.

mgr Joanna Sowada - neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji

Ukończone kursy:

Neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w świetle koncepcji NDT Bobath SLT.
Dysfagia - problemy diagnozy i terapii neurologopedycznej.
Zaburzenia karmienia, jedzenia i połykania – logopedyczne warsztaty
diagnostyczno – terapeutyczne.
Dziecięce problemy laryngologiczne w praktyce logopedycznej.
K- Taping for speech teraphy.
Program rozwoju komunikacji MAKATON.
Metoda elektrostymulacji zewnetrznej i wewnętrznej w logopedii.

mgr Zuzanna Galwas – neurologopeda, surdologopeda

Ukończone kursy:

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
Wczesna ocena oralno – motoryczna zaburzeń karmienia dziecka.
Zaburzenia karmienia, jedzenia i połykania - logopedyczne warsztaty diagnostyczne-terapeutyczne.
Dziecięce problemy laryngologiczne w praktyce logopedycznej.
Implant słuchowy – poprawa słuchu u pacjentów bez korzyści z aparatów słuchowych.
Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy.
Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym.
Program rozwoju i komunikacji PRKM „Makaton”.
Metoda elektrostymulacji zewnetrznej i wewnętrznej w logopedii.


mgr Jolanta Wąsek - neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji

Ukończone kursy:

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC).
Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny.
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych.
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii.
Zaburzenia karmienia, jedzenia i połykania – logopedyczne warsztaty diagnostyczne-terapeutyczne.
Integracja Odruchów Twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej.
Terapia miofunkcjonalna dzieci i dorosłych wg. A. Kittel

mgr Monika Wosz - logopeda, glottodydaktyk

Ukończone kursy:

Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy.
Integracja Sensoryczna I i II stopnia.
Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej.
Wróć do spisu treści