Koncepcja - ośrodek_NEV

Przejdź do treści

Koncepcja

Dokumenty
KONCEPCJA PRACY
NAZWA :


ZESPÓŁ DZIENNYCH OŚRODKÓW
REWALIDACYJNO - EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH
I REHABILITACYJNYCH DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
W RADZIONKOWIEZespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno - Edukacyjno –Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie

MISJA
„Człowiek jest unikalną całością.
Siły rozwojowe „tkwią” w dziecku.
W oparciu o nie budujemy program rehabilitacji”
Prof. Joanna Głodkowska 2001
Misją Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno - Edukacyjno -Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie jest wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka w bezpiecznej atmosferze
i aktywnej współpracy z jego rodzicami/opiekunami prawnymi i środowiskiem, po to aby mógł on funkcjonować teraz i w przyszłości możliwie samodzielnie i godnie – współuczestnicząc w życiu społecznym.

Cele kluczowe:
1. Budowanie indywidualnego programu edukacji, rehabilitacji i terapii wychowanków Zespołu w oparciu o specjalistyczną, kompleksową, interdyscyplinarną diagnozę ich możliwości rozwojowych i racjonalny optymizm.
2. Sukcesywne uaktualnianie diagnozy umiejętności funkcjonalnych wychowanka Zespołu, które mają wpływ na jego przyszłą, możliwą samodzielność i lepszą jakość życia.
3. Uwzględniając zjawisko plastyczności mózgu, wzmacnianie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego wychowanków poprzez:
a) ruch w przestrzeni (usprawnianie reakcji posturalnych, stymulacja koordynacji bilateralnej),
b) wielozmysłową stymulację w celu prawidłowej integracji sensomotorycznej,
c) wzrost świadomości intrapsychicznej (samoświadomość),
d) wzrost świadomości interpersonalnej (min. rozwijanie komunikacji).
4. Realizując zasadę budowania relacji partnerskich z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków, włączanie ich do współpracy z zespołem specjalistów i nauczycieli (TEAM terapeutyczny, działalność instruktażowa, zajęcia otwarte).
5. Zapewnienie ciągłości działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych realizowanych przez poszczególnych nauczycieli, terapeutów – członków TEAM’u oraz pozostałych pracowników Zespołu.

WIZJA

Głównym celem działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka. Ma ono na celu rozwijanie jego autonomii (adekwatnej do danego etapu jego rozwoju i możliwości) poprzez wyposażenie go w takie umiejętności i wiedzę
o otaczającym świecie, które pozwolą mu postrzegać się jako osobę wewnętrznie niezależną, która:
1) potrafi porozumieć się ze swoim otoczeniem komunikując swoje potrzeby, emocje i sądy,
2) zdobywa maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
3) jest zaradna w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności
i umiejętności; ma poczucie sprawczości,
4) uczestniczy w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami tej społeczności – znając i przestrzegając (w ramach swoich możliwości) ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności.

Opracowując koncepcje funkcjonowania placówki stworzono hierarchię praw wychowanka, które uznano za najbardziej istotne w pracy Zespołu.
Za najważniejsze uznano:
1. Prawo do indywidualnego procesu rozwoju i jego własnego tempa.
2. Prawo do akceptacji takim, jakim jest.
3. Prawo do różnorodności doświadczeń.
4. Prawo do serdeczności i życzliwości.
5. Prawo do wyboru aktywności.
6. Podtrzymywanie relacji z absolwentami.

Ad. 1
Praca z wychowankiem Zespołu opiera się na indywidualnej diagnozie, wskazującej
na indywidualne tempo jego rozwoju i jego możliwości. W celu oceny osiągnięć wychowanka
w poszczególnych sferach rozwojowych nauczyciele Zespołu wybierają narzędzie służące zobiektywizowaniu poziomu nabytej wiedzy i umiejętności po danym etapie edukacyjnym.
Ze względu na specyfikę klas, oddziałów i zespołów stosuje się głównie następujące metody edukacyjne:
 Metoda Ośrodków Pracy,
 Terapia behawioralna,
 Elementy programu edukacji matematycznej prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 Elementy metody Dobrego Startu,
 Integrację sensoryczną,
 Elementy psychomotoryki,
 Metoda Knill’ów,
 Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 Klucz do Uczenia się,
 Elementy Kinezjologii Edukacyjnej,
 Dogoterapii,
 Specjalistyczna terapia logopedyczna (min. metoda krakowska, elementy metody Castillo – Moralesa, PECS),
 Specjalistyczna rehabilitacja ruchowa (min. NDT Bobath, metoda Vojty),
 I inne.

Ad. 2
Przyjmujemy wychowanka z jego zaletami, wadami i trudnościami (sprawność ruchowa, wygląd zewnętrzny, predyspozycje i ograniczenia ujawniające się w zachowaniu).
W Zespole staramy się stworzyć warunki intymności. W atmosferze życzliwości dążymy do tego, aby każdy wychowanek mógł poczuć się lubiany, akceptowany i doceniony. Rozwijamy poczucie własnej wartości wychowanka poprzez:
 dostrzeganie i akceptowanie jego indywidualności,
 wykorzystywanie wzmocnień pozytywnych,
 odkrywanie i dawanie możliwości zaprezentowania jego mocnych stron,
 docenianie i podkreślanie nawet najmniejszych osiągnięć,
 stwarzanie okazji do zaprezentowania się na foru publicznym, podczas zajęć, wystaw, uroczystości.

Ad.3
Edukacja w Zespole oparta jest o możliwość doświadczania zmysłowego. Dostosowujemy otoczenie zewnętrzne do potrzeb i ograniczeń wychowanków tak aby, mogli oni poszerzać swoje doświadczenie
i wiedzę o otaczającej rzeczywistości, doświadczyć ruchu w przestrzeni. W trakcie edukacji inspirujemy naszych wychowanków do okazywania, przeżywania i wyrażania własnych uczuć.

Ad.4
Dajemy odczuć wychowankom naszą życzliwość i ciepło poprzez:
 okazywanie uczuć zgodnie z wiekiem wychowanka, poprzez akceptację werbalną
i niewerbalną,
 okazywanie cierpliwości,
 ocenianie zachowania, a nie wychowanka,
 zachęcanie do pokonywania trudności.

Ad.5
Wychowanków zapraszamy do „uczenia się” poprzez radość bycia razem. Odbywa się to na co dzień poprzez wspólne zajęcia i zabawy integrujące.

Ad.6
Pozyskujemy informacje o losach naszych absolwentów, w miarę możliwości organizujemy spotkania towarzyskie, na które zapraszamy naszych byłych wychowanków, wysyłamy kartki urodzinowe
i świąteczne.

Dbając o to, aby każdy wychowanek Zespołu mógł w toku edukacji szkolnej odnieść sukces będą podejmowane następujące działania edukacyjno – wychowawcze:
 dostosowywanie programów nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości rozwojowych wychowanków Zespołu,
 dbanie o wszechstronny, harmonijny rozwój psychofizyczny wychowanków dający możliwość uczenia się nowych umiejętności w nowych sytuacjach,
 tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowujących do pełnienia ról społecznych,
 uczenie wychowanków umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru, budzenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 dążenie do zapewnienia wykwalifikowanej i kompetentnej kadry nauczycieli
i specjalistów.


Powyższe cele edukacyjne będą realizowane poprzez:
1) zajęcia edukacyjne,
2) zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze,
3) zajęcia rewalidacyjne,
4) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
realizowane w ramach edukacji wczesnoszkolnej, poszczególnych przedmiotów nauczania
na kolejnych etapach edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.


KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU DZIENNYCH OSRODKÓW REWALIDACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH i REHABILITACYJNYCH dla DZIECI
i MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w RADZIONKOWIE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

1. Wczesna diagnoza zaburzeń neurorozwojowych, realizowana w placówce, rozumianych jako: deficyty funkcjonalne motoryki, układów zmysłowych, systemu poznawczego, mowy i porozumiewania się,
a także systemu emocjonalnego (ocena wzorców ruchowych, przetrwałych odruchów, ocena rozwoju percepcji, pamięci, myślenia, komunikacji i zachowań społecznych, uwzględniająca standardy prawidłowego rozwoju dziecka w danym wieku) jest istotnym wyznacznikiem indywidualnego, zintegrowanego programu usprawniania i uczenia dziecka, u którego stwierdza się wczesne uszkodzenie oun.

2. Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków
z uszkodzeniem oun w bezpiecznej atmosferze i aktywnej współpracy z jego rodzicami/opiekunami prawnymi i środowiskiem, po to, aby mogło ono funkcjonować teraz i w przyszłości możliwie samodzielnie, godnie współuczestnicząc w życiu innych osób.

3. W oparciu o „siły rozwojowe osoby, tkwiące w dziecku” - (sfera najbliższego rozwoju wg J. Głodkowskiej), należy budować indywidualny program równoczesnych oddziaływań rehabilitacyjno - edukacyjnych, wzmacniających osobowość wychowanka, a ostatecznie mających na celu pomóc mu we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło ono uzyskać możliwie jak największą samodzielność
i niezależność w życiu.
Przez równoczesność oddziaływań rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczych rozumie się takie organizowanie procesu uczenia się w placówce, aby w tym samym czasie zarówno w trybie indywidualnym jak i zespołowym - następował rozwój zarówno funkcji ruchowych, poznawczych jak i społecznych, wymagających ciągłej stymulacji.

4. Kompleksowe ( interdyscyplinarne) podejście do wychowanka realizowane jest zarówno w warunkach pracy indywidualnej jak i grupowej. Zajęcia indywidualne pozwalają na zdobycie przez wychowanka umiejętności i doświadczeń z maksymalnym skupieniem uwagi specjalisty na jego problemie, co daje mu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji oraz stwarza mu komfortowe warunki dla procesu
uczenia się.
Równocześnie doświadczenia z pracy indywidualnej przenoszone są na grunt zajęć zespołowych, gdzie dziecko ma możliwość natychmiastowego ich wykorzystania. Przebywanie w grupie rówieśniczej buduje motywację do uczenia się, rozwija zdolność naśladowania, współdziałania i uczy kompetencji społecznych. Praca z różnymi osobami w odmiennych warunkach pozwala wychowankom Zespołu
na generalizowanie swoich umiejętności. Wspólnotowy charakter interdyscyplinarnych oddziaływań
i przenikanie się stosowanych metod edukacji i usprawniania daje szansę na wielokrotne powtarzanie uczonych wzorców ruchowych, zachowań werbalno – poznawczo – emocjonalnych i społecznych
w różnorodnych sytuacjach dnia codziennego, w odpowiednio długim czasie.

5. Powtarzany proces uczenia wzmacnia wychowanka w jego codziennym funkcjonowaniu. Dokonuje się to poprzez polepszenie jego funkcji lokomocji (w tym reakcji podporowych, prostowania, równoważnych)
i funkcji kończyn górnych, pogłębienie jego zdolności rozumienia rzeczy i zjawisk, generalizowanie przez niego nabytych doświadczeń, rozwijanie potrzeby i umiejętności aktywnego komunikowania się z innymi, rozwijanie gotowości do współdziałania w grupie rówieśniczej, a przez to dążenie do maksymalnej samodzielności. To wszystko składa się na rozwijanie indywidualnego modelu rozwoju wychowanków placówki.

6. Intensywne wspomaganie rozwoju dziecka odbywa się poprzez tak zaplanowany proces uczenia, aby uwzględniał on właściwy dobór metod stymulacji rozwoju poszczególnych funkcji. Podjęta stymulacja winna być działaniem zintegrowanym po to, aby w jak najkrótszym czasie, możliwie najskuteczniej zbliżyć się do prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich sferach, uwzględniając jego indywidualne możliwości.Tak globalnie rozumiany proces uczenia obejmuje:
a) uzyskanie odpowiedniej jakości napięcia mięśniowego (zbliżonego do prawidłowego);
b) uzyskanie stabilności ( kontroli) umożliwiającej ruch;
c) integrację wrażeń czuciowo – ruchowo – emocjonalnych (rozwój somatognozji i tożsamości);
d) uzyskanie lepszej orientacji w przestrzeni i koordynacji ruchowej;
e) rozwój funkcji wykonawczych (w postaci zdolności polaryzacji uwagi, poszerzenia pamięci, zdolności planowania, pogłębienie rozumienia rzeczy i zjawisk) i budowanie hierarchicznego systemu wiedzy;
f) wzmacnianie funkcji kontroli (zdolność nastawiania i podtrzymywania uwagi, stabilność nastroju, krytycyzm i kontrola swojego zachowania);
g) zdobywanie wiedzy i umiejętności adekwatnych do możliwości wychowanka;
h) aktywne komunikowanie się (nadawanie i odbieranie komunikatów w formie dostosowanej
do indywidualnych możliwości i potrzeb; werbalnie lub z wykorzystaniem wspomagających bądź alternatywnych form komunikacji);
i) zwiększanie umiejętności w zakresie samoobsługi;
j) naukę norm i zachowań społecznych;
k) uczestnictwo we wszystkich przejawach życia społecznego (pełnienie różnorodnych ról ).
7. Uszkodzenie struktur mózgowych wymaga odpowiednio intensywnego, precyzyjnie zaplanowanego procesu uczenia w/w funkcji. Nauka ta winna być czynna i celowa, rozumiana, jako wielofunkcyjne oddziaływania na nieuszkodzony mózg, tak aby wychowanek placówki w tym procesie mógł doświadczyć swego sukcesu.
8. Nauka funkcji jest wyznaczona przez aktywność mózgu, którą charakteryzują: specyfika funkcji korowych
i podkorowych, a także min. zjawisko dojrzewania i plastyczności mózgu.

SPOSÓB REALIZACJI KONCEPCJI

I. Wieloprofilowość zintegrowanej edukacji i terapii:
1. Stały monitoring rozwoju dziecka i czynionych przez niego postępów ( ewaluacja wyznaczonych celów) dokonuje się poprzez ponawianie diagnozy przez kompetentny, interdyscyplinarny zespół, który w trakcie TEAM-u dostosowuje program w/w zintegrowanych oddziaływań do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych wychowanka.
2. Efektywny model zintegrowanych oddziaływań edukacyjno – rehabilitacyjno - wychowawczych zakłada ścisłą współpracę pomiędzy nauczycielami, specjalistami i rodzicami/opiekunami prawnymi, z właściwym podziałem kompetencji. Działania wspierające rodziców/opiekunów prawnych wychowanka dokonują się poprzez:
a) zintegrowaną edukację i rehabilitację dzieci w wieku 3 - 5 (8 r. ż.) w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w formie pobytu dziennego – oddziały przedszkolne ( działalność instruktażowa, pomagająca rodzicom/opiekunom prawnym przezwyciężyć uczucie bezradności, ucząca rodziców/opiekunów prawnych postępowania z dzieckiem w warunkach życia codziennego, udział w zajęciach, kontynuacja pracy w domu),
b) zintegrowaną edukację i terapię dzieci w wieku 6 - 21 (25 r. ż) w formie klas edukacyjno – terapeutycznych, oddziału gimnazjalnego i zespołów rewalidacyjno – wychowawczych
( możliwość podjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych pracy, wspierania ich),
c) współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
d) odpowiedzialną integrację – kontakty ze zdrowymi rówieśnikami podczas imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, uczestnictwo we wszystkich przejawach życia publicznego.
e)
II. Ciągłość i planowość zintegrowanej edukacji i terapii:
1. Program zintegrowanej edukacji i rehabilitacji ma charakter wieloletni. Realizowany jest w oparciu
o aktualną podstawę programową, zgodną z obowiązującymi wymogami prawa oświatowego uwzględniającą potencjalne możliwości rozwojowe wychowanka. Realizowany jest on przez interdyscyplinarny zespół koordynowany przez nauczyciela wychowawcę pod kierunkiem lekarza prowadzącego.
Program ten oznacza realizację obowiązku szkolnego ( w tym obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego ) wraz z rehabilitacją według założeń:
 indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego ( tzw. IPET)
 indywidualnego planu usprawniania ( wieloprofilowego)
 miesięczne plany dydaktyczne,
 dzienne rozkłady zajęć (w klasie, zespole rewalidacyjno - wychowawczym) uwzględniające zindywidualizowane podejście ( cele krótkoterminowe i długoterminowe),
 oceny śródroczne i roczne, standaryzowane skale ocen,
 ocena postępów rozwojowych ( TEAM-y ),
 instruktaż i zalecenia dla rodziców/opiekunów prawnych do kontynuacji wieloprofilowej terapii
w domu i wykorzystywania jej w czynnościach życia codziennego,
 ewaluacja ( wnioski i modyfikacje ).
2. Postępy edukacji i rehabilitacji winny być dokumentowane w postaci:
 dokumentacji procesu dydaktycznego,
 dokumentacji zajęć rewalidacyjnych (w tym: psychologicznej, logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej)
 dokumentacji medycznej,
3. Zintegrowana edukacja i rehabilitacja tworzy przesłanki do budowy kolejnych etapów wsparcia odpowiedniego do wieku i potrzeb dziecka/ wychowanka z wczesnym uszkodzeniem oun.
4. Współdziałanie interdyscyplinarnego zespołu z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka winno kształtować i wzmacniać kompetencje rodzicielskie i opiekuńcze, a przez to pozyskiwać ich do kontynuacji pracy edukacyjnej i terapeutycznej w warunkach domowych.

III. Efektywność zintegrowanej edukacji i terapii:
1. Stosowany u wychowanka program zintegrowanych działań edukacyjno – terapeutyczno - rehabilitacyjnych ma na celu uzyskanie na miarę jego indywidualnych możliwości poprawy
w zakresie funkcji: komunikacji, rozwoju intelektualnego, samodzielnego przemieszczania się, a także samodzielności w czynnościach życia codziennego. Program ten prowadzi do osiągnięcia przez wychowanka określonej autonomii w życiu osobistym i społecznym. Sprzyja to poprawie, jakości życia jego i jego rodziny.
2. Warunkiem koniecznym integracji działań edukacyjno – terapeutyczno - rehabilitacyjnych jest interdyscyplinarny zespół kompetentnych specjalistów, ściśle ze sobą współpracujących i realizujących wspólny model usprawniania wszystkich sfer rozwoju wychowanka.
3. Gwarantem skuteczności w/w zintegrowanych oddziaływań jest proces powtarzania uczonych funkcji
i aktywności odpowiednich dla wieku rozwojowego wychowanka przez cały czas jego pobytu
w placówce.
4. Dla skuteczności zintegrowanych oddziaływań wobec wychowanków Zespołu ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niezbędne są:
 odpowiednie kwalifikacje personelu
 odpowiednia liczba personelu w stosunku do stanu funkcjonowania wychowanków
 właściwy dobór treści i metod edukacji i rehabilitacji - realizowanych zarówno w trybie indywidualnym jak i grupowym (w tym klasy, oddziały, zespoły rewalidacyjno - wychowawcze)
 odpowiednia baza techniczna: (budynek bez barier architektonicznych, odpowiednia powierzchnia sal terapeutycznych, odpowiednie ich wyposażenie, bezpieczny dowóz do placówki),
 ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w ramach ustalonych form i sposobów oddziaływań,
 współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi, np.: poradnią zdrowia psychicznego, poradnią metaboliczną i innymi w zależności od potrzeb.Koncepcja pracy Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Radzionkowie została ponownie przeanalizowana w zespole: dyrektor, rodzice, nauczyciele i pracownicy placówki
w dniu 12. 05. 2015 r.********************************************************************************


KONCEPCJA PRACY


NAZWA :


ZESPÓŁ DZIENNYCH OŚRODKÓW
REWALIDACYJNO - EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH
I REHABILITACYJNYCH DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


MISJA ZESPOŁU:
Misją Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno - Edukacyjno -Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej jest wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka w bezpiecznej atmosferze i aktywnej współpracy z jego rodzicami
i środowiskiem, po to aby mógł on funkcjonować teraz i w przyszłości możliwie samodzielnie
i godnie – współuczestnicząc w życiu społecznym.

WIZJA ZESPOŁU:
Głównym celem działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka. Ma ono na celu rozwijanie jego autonomii (adekwatnej do danego etapu rozwoju i możliwości) poprzez wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu postrzegać się jako osobę wewnętrznie niezależną.

I. SWOIM WYCHOWANKOM O ZRÓŻNICOWANYCH MOŻLIWOŚCIACH FIZYCZNYCH
I INTELEKTUALNYCH ZDOREWiR ZAPEWNIA:

1. Opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
2. Intensywne wspomaganie rozwoju we wszystkich sferach poprzez tworzenie warunków do procesów ciągłego uczenia się przez nich nowych umiejętności uwzględniając ich indywidualne potrzeby
i potencjalne możliwości rozwojowe.
3. Bezpieczne warunki do twórczego działania, a przez to do aktywnego odkrywania swoich możliwości
i wzbogacania wiedzy o otaczającym świecie.
4. Prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych na wysokim poziomie, min. poprzez właściwy dobór metod stymulacji rozwoju poszczególnych funkcji z dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości rozwojowych wychowanków.
5. Kompetentnych nauczycieli i specjalistów, którzy współpracują ze sobą, wspólnie podejmują innowacyjne działania oraz doskonalą swój warsztat pracy.
6. Ścisłą współpracę z rodzicami przez aktywnie włączanie ich w proces wychowawczo-dydaktyczny,
a w sytuacji konieczności rozwiązywania problemów ich dzieci udziela im profesjonalnego wsparcia.

II. CELE REALIZOWANE W ZESPOLE POZWALAJĄ WYCHOWANKOWI NA BYCIE SOBĄ WŚRÓD INNYCH PRZEZ:

Zajęcia specjalistyczne z wykwalifikowaną kadrą,
Dobór odpowiednich metod nauczania,
Oddziaływania mające na celu zdobycie maksymalnej samodzielności,
Równoczesne wpieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości,
Ewaluację podejmowanych działań,
Współpracę z Rodziną,
Indywidualizowanie oddziaływań,
Radość z czynionych postępów.


III. ABSOLWENT ZESPOŁU:
IV. NASZ ZESPÓŁ, CZYLI OSOBY, KTÓRYM POWIERZONO DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE PRACUJĄ W PRZEKONANIU, ŻE:


1. Wiemy kim jesteśmy, co jest naszym celem; wiemy dokąd podążamy, mamy wizerunek przyszłości; rozmawiając i uwspólniając wartości mamy świadomość tego co kieruje naszymi dążeniami.

2. Dzielimy się wiedzą i informacjami, pomagamy sobie wzajemnie. Jako zespół wierzymy, że uda się nam pokonywać przeszkody.

3. Stawiamy na otwartą komunikację. Dzielimy się swoimi przemyśleniami i opiniami. Rozwiązujemy konflikty z poszanowaniem ludzkiej godności. Życzliwe informacje zwrotne budują poczucie zaufania i wzajemnej akceptacji.

4. Akceptujemy nadchodzące zmiany, dostosowujemy się do zmieniających się warunków zewnętrznych. Wspólnie odpowiadamy za wyniki, rozwój i przywództwo.

5. Angażujemy się aby nasza praca przynosiła efekty. Rzetelnie pracujemy nad osiąganiem wyznaczonych sobie celów.

6. Wyrażanie uznania zachodzi zarówno wobec całego zespołu jak i pojedynczych osób.

7. Utrzymujemy entuzjazm, z którym podchodzimy do swoich zadań. Jesteśmy dumni
z uzyskiwanych z uzyskiwanych rezultatów i z przynależności do zespołu.


V. TO CO ROBIMY, DO CZEGO DĄŻYMY, JAK POSTĘPUJEMY I JAK POWINNIŚMY POSTĘPOWAĆ OPARTE JEST O UWSPÓLNIONE WARTOŚCI:
VI. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

1. Wczesna diagnoza zaburzeń neurorozwojowych jest wyznacznikiem indywidualnego, zintegrowanego programu usprawniania i uczenia dziecka.

2. Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanka z wczesnym uszkodzeniem oun (ośrodkowego układu nerwowego)
w bezpiecznej atmosferze i aktywnej współpracy z jego rodzicami i środowiskiem, po to aby mogli oni funkcjonować teraz i w przyszłości możliwie samodzielnie.

3. Indywidualny program oddziaływań edukacyjno – rehabilitacyjno - wychowawczych wspomagających wszechstronny rozwój prowadzący do uzyskania przez wychowanków możliwie jak największej samodzielności i niezależności w życiu, oparty jest przede wszystkim na sferze najbliższego rozwoju.

4. Kompleksowe podejście do wychowanka realizowane jest zarówno w warunkach pracy indywidualnej jak i grupowej.
Zajęcia indywidualne pozwalają na zdobycie przez wychowanka umiejętności i doświadczeń
z maksymalnym skupieniem uwagi specjalisty na jego problemie, co daje mu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji oraz stwarza mu komfortowe warunki dla procesu uczenia się.
Równocześnie doświadczenia z pracy indywidualnej transferowane są na grunt zajęć zespołowych, gdzie dziecko ma możliwość natychmiastowego ich wykorzystania.
Przebywanie w grupie rówieśniczej buduje motywację do uczenia się, rozwija zdolność naśladowania i współdziałania.
Praca z różnymi osobami w odmiennych warunkach pozwala wychowankom Zespołu
na generalizowanie swoich umiejętności.
Interdyscyplinarny charakter oddziaływań i przenikanie się stosowanych metod edukacji
i usprawniania daje szanse na wielokrotne powtarzanie uczonych wzorców ruchowych, zachowań werbalno - poznawczo - emocjonalnych w różnorodnych sytuacjach dnia codziennego,
w odpowiednio długim czasie.

VII. SPOSÓB REALIZACJI KONCEPCJI

1. Stały monitoring rozwoju dziecka i czynionych przez niego postępów (ewaluacji wyznaczonych celów) dokonywany jest przez zespół specjalistów, który w trakcie TEAM’ów dostosowuje program zintegrowanych oddziaływań do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych wychowanka, umożliwiając mu tym samym uczenie się.

2. Efektywny model zintegrowanych oddziaływań edukacyjno - rehabilitacyjnych zakłada partnerskie relacje pomiędzy nauczycielami, specjalistami i rodzicami, z właściwym podziałem kompetencji. Współdziałanie interdyscyplinarnego zespołu z Rodzicami kształtuje i wzmacnia ich kompetencje rodzicielskie, przez co pozyskuje się Rodziców do kontynuacji pracy edukacyjnej
i terapeutycznej z dzieckiem w warunkach domowych.

3. Stosowany program zintegrowanych działań edukacyjno - terapeutyczno - rehabilitacyjnych ma na celu uzyskanie u wychowanka poprawy w zakresie funkcji: komunikacji, rozwoju intelektualnego, samodzielnego przemieszczania się, a także samodzielności w czynnościach życia codziennego. Program ten prowadzi do osiągnięcia przez wychowanka określonej autonomii w życiu osobistym i społecznym. Sprzyja to również poprawie jakości życia jego rodziny.

VIII. O NASZEJ PLACÓWCE

 Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Ogród Zespołu jest systematycznie doposażany w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.

 Wychowankowie uczęszczający do ZDOREWiR zamieszkują okoliczne gminy. Placówka dysponuje swoimi Busami, którymi wychowankowie są dowożeni do Zespołu pod opieką profesjonalnego personelu. W placówce realizują oni obowiązek szkolny i obowiązek nauki na poziomie rocznego przygotowania przedszkolnego oraz trzech etapów edukacyjnych, tj.: Klas Edukacyjno-Terapeutycznych I-III, IV-VI oraz oddziału gimnazjalnego. W ZDOREWiR funkcjonują cztery zespoły rewalidacyjno-wychowawcze.

 Realizacji podstawy programowej służą różnorodne metody pracy, min.: metoda Ośrodków pracy M. Grzegorzewskiej, Klucz do uczenia się, elem. dziecięcego liczenia matematycznego, metoda M. i Ch. Knill’ów, metoda V. Sherborne, metody aktywizujące, matoda „Porannego kręgu” Jacka Kielina, elementy metody Dobrego Startu, elementy terapii behawioralnej w zakresie wzmacniania zachowań pożądanych, uczenia zachowań deficytowych, wzmacniania koncentracji uwagi i wydłużania czasu podejmowania wysiłku umysłowego oraz redukowania zachowań niepożądanych, elementy Pedagogiki zabawy i inne.

 W Zespole zatrudnieni są nauczyciele - oligofrenopedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, terapeuta SI, muzykoterapeuta, katecheta (siostra zakonna) oraz pracownicy administracji i obsługi.

IX. BAZA ZDOREWiR

Placówka posiada:

 sale dydaktyczne, które są wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb
i możliwości wychowanków,

 gabinety do prowadzenia zajęć logopedycznych, terapii psychologicznej, terapii SI, gimnastyki korekcyjnej,

 ogród.

X. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną przez:
 opracowanie zasad współpracy,
 usprawnienie przepływu informacji,
 organizowanie zebrań ogólnych i grupowych dla rodziców,
 zapoznawanie Rodziców z dokumentacją regulującą funkcjonowanie placówki,
 włączenie Rodziców do opracowywania koncepcji pracy placówki lub umożliwienie im wnoszenia poprawek, swoich sugestii,
 możliwość korzystania przez Rodziców z konsultacji pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych i rehabilitacyjnych, udział w zajęciach otwartych głównie o charakterze aktywizującym rodziców (warsztatowe), umożliwiające wspólne działania rodziców i dzieci,
 organizowanie dla rodziców integracyjnych spotkań klasowych, np.: ze słodkim poczęstunkiem, swobodną rozmową, wspólnym wykonaniem sympatycznej pamiątki (np. przed Świętami Bożego Narodzenia wykonanie stroika) lub prezentacją zdjęć, krótkich filmików prezentujących ich pociechy podczas pobytu w placówce,
 organizowanie, interaktywnych i integrujących całą społeczność placówki i Rodziców, tematycznych Pikników, np.: „W Indiańskiej wiosce”, „Plac budowy”, spacerkiem po Europie
z wykorzystaniem stacji zadaniowych, itp.
 rozmowy indywidualne z rodzicami podczas omawiania IPET-ów, ocen śródrocznych, rocznych,
 organizowanie dla Rodziców spotkań w ramach TEAM’ów, w celu zaprezentowania im planu działań podejmowanych przez zespół wobec ich dziecka, z jednoczesnym włączeniem ich do współpracy w warunkach domowych. Spotkania takie odbywają się również wówczas gdy pojawia się problem np.: wychowawczy, zdrowotny lub tym podobny,
 prowadzenie zeszytu korespondencji , służącego przekazywaniu ważnych informacji,
 prezentowanie na tablicy głównej wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, wspomagania ich rozwoju, jadłospisu,
 podziękowania dla angażujących się Rodziców .

XI. INTEGRACJA Z NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKIEM

1. Przedstawianie programów artystycznych o charakterze muzyczno - tanecznym podczas imprez organizowanych w ramach podziękowań, promocji czy też integracji ze środowiskiem lokalnym.

2. Zapraszanie absolwentów Zespołu i uczniów z innych placówek oświatowych na wspólne imprezy integracyjne.

3. Przygotowywanie wspólnie z dziećmi upominków, np. z okazji zbliżających się świąt od pracowników i wychowanków Zespołu dla lokalnych sponsorów i władz samorządowych.

4. Promocja placówki na stronie internetowej i portalach społecznościowych.

5. Udział wychowanków w konkursach.

6. Wycieczki i spotkania z przedstawicielami straży pożarnej i policji.
Wróć do spisu treści